Informace k předarchivní péči - Archiv města Brno

Informace k předarchivní péči

Archiv města Brna dohlíží na spisovou službu a řádné provedení skartačního řízení, a to zejména u veřejnoprávních původců. Do archivu města Brna mohou být dokumenty předány i soukromými osobami, mohou být získány nálezem, darem nebo koupí.

Archiv města Brna dohlíží na spisovou službu a řádné provedení skartačního řízení:

-          Magistrátu města Brna

-          úřadů městských části města Brna, Městské policie Brno

-          příspěvkových organizací statutárního města Brna

-          právnických osob (zejména akciových společností), které zřídilo či založilo statutární město Brno.

Tito původci dokumentů jsou podle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů, tzv. veřejnoprávními původci dokumentů povinni řádně vést spisovou službu (s dokumenty, jež jim byly doručeny, i dokumenty, které vznikly z jejich činnosti), se svými dokumenty nesmějí nakládat svévolně a nesmějí je vyřazovat jinak než ve skartačním řízení pod odborným dohledem Archivu města Brna. Skartačním řízením je míněn výběr archiválií, které přebírá do své péče, a povolení ke zničení nepotřebných dokumentů.

Dále pak Archiv města Brna provádí skartační řízení nad dokumenty některých právnických osob, jež statutární město Brno vlastní, ale nezaložilo je.

 

Pro Magistrát města Brna a úřady městských části jsou v Archivu města Brna vyčleněna místa odborných metodiků spisové služby, kteří jako archiváři/odborníci na spisovou službu mimo jiné:

-          provádí metodický dohled nad spisovou službou Magistrátu města Brna a úřadů jeho městských částí

-          vydávají spisový řád magistrátu města Brna a úřadů jeho městských částí a dohlíží na jeho dodržování

-          spolu s příslušným oddělením Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna dohlíží na systém elektronické spisové služby Magistrátu města Brna a úřadů jeho městských částí, řeší problémy vzniklé při jeho užívání a metodicky vede jednotlivá pracoviště k nápravě vzniklých problémů

-          komunikují s dodavatelem elektronické spisové služby i s odbornými nadřízenými a poradními orgány v oboru archivnictví a archivní legislativy při řešení komplikovaných výše uvedených problémů

-          dohlíží na vedení skartačního řízení magistrátu města Brna a úřadů jeho městských částí, a to včetně skartačního řízení prováděného elektronicky

Metodikem spisové služby Magistrátu města Brna je Bc. Sára Květoňová.

Metodikem spisové služby úřadů městských částí města Brna je Mgr. Jana Zifčáková.

Soukromoprávní původci jsou podle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k archivnímu zákonu, politické strany, politická hnutí, spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, notáři, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k archivnímu zákonu.

Pokud kterýkoli z těchto původců archiv požádá o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení a jejich uložení do péče Archivu Brně, je to možné na základě domluvy a následně uzavřené smlouvy o úschově mezi dotyčným subjektem a Archivem města Brna. Práva soukromoprávního původce k archiváliím zůstanou v souladu s ustanoveními archivního zákona zachována.

Archiv má zájem na zachování dokumentů, jež se vztahují k městu Brnu a obcím, jež k němu byly v minulosti připojeny.

Jedná se jak o archiválie vzniklé v hlubší minulosti u některého veřejnoprávního nebo soukromoprávního původce (úřadu, spolku, zájmového sdružení), které se v průběhu let se dostaly do soukromých rukou, tak o dokumenty osobní povahy významných či jinak zajímavých osob spjatých s městem Brnem a jeho městskými částmi (deníky, korespondence, doklady o jejich studiu a činnosti, fotografie apod.).

Zajímají nás také písemné, fotografické, vzpomínkové či jakékoli jiné záznamy slavností, událostí, životních příběhů apod. brněnských obyvatel v širším slova smyslu, o doklady změn města Brna (mapy, technické výkresy, pohlednice), stará školní tabla či doklady činnosti jednotlivých škol.

 

Pokud jsou takovéto dokumenty uloženy do péče archivu, je jistota, že již nikdy nebudou ztraceny nebo zničeny a informace v nich obsažené zůstanou zachovány pro další generace.

Archiv města Brna v těchto případech respektuje vůli vlastníka dokumentu v otázce využívání archiválií, tzn. jeho individuální přání, aby archiválie byly zpřístupněny veřejnosti k nahlížení jen s jeho souhlasem nebo po určité lhůtě. pokud je to možné a vlastník o to požádá, archiv mu poskytne digitální kopii darované archiválie.

Pokud budete chtít u nás archiválie uložit – ať už jako dar, prodejem nebo jako dlouhodobé depozitum – kontaktujte prosím níže uvedené osoby.

2024 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.