Publikace k prodeji - Archiv města Brno

Publikace

Následující tituly je možné zakoupit v badatelnách Archivu města Brna.

Brno v minulosti a dnes 36/2023

bmd36

Magistrát města Brna, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Martin Kuča – Jiří Zubalík : Záchranný archeologický výzkum objektu kultury s moravskou malovanou keramikou v Brně‑Žebětíně, s. 11–20; Ctibor Ostrý – Michala Přibylová : Zpracování kůží na předměstí Brna v rozmezí 13.–15. století, s. 21–58; Rudolf Procházka : Příspěvek k otázce podnájemního bydlení ve středověkém a raně novověkém Brně – obyvatelé moravovského domu v Panské ulici, s. 59–88; Lenka Šmídová Malárová : Římskoprávní regule ve středověké a raně novověké aplikační praxi města Brna na příkladu rozboru vybraných právních naučení pro Uherské Hradiště, s. 89–112; Hana Jordánková – Ludmila Sulitková : Účetní knihy města Brna do sklonku předbělohorského období. (Jejich geneze a charakter v kontextu knih téhož druhu z dalších moravských královských měst), s. 113–130; Anna Grossová : Příspěvek k historii brněnských zlatníků. Doplňující informace k jejich základním cechovním pravidlům, s. 131–148; Michaela Kořistová : Vražda kapitána Karla Haniky a její odraz v tehdejší kultuře, s. 149–172; Zuzana Ragulová : Brněnští židovští architekti a jejich meziválečné adaptace obchodních portálů, s. 173–195; Venuše Jasmína Vokurková : Spolek Péče o slepé a ústav v Chrlicích (1922–1949), s. 195–226; Alexandr Brummer : Emanuel Barša (1910–1971). Stranická kariéra „starého bolševika“, s. 227–260; Jiří Pernes : Pád komunistického režimu v Brně v listopadu 1989, s. 261–290.

320 stran, 250 Kč

Nic prý hotovo není, když ještě cos učinit zbývá. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Bohumíra Smutného

smutny

Statutární město Brno, Archiv města Brna, Moravský zemský archiv v Brně a Matice moravská ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 2024

356 stran, 350 Kč

"Kdybych měla dopodrobna všechno vypsat..." První polovina 20. století ve vzpomínkách českých obyvatel Brna

kdybych měla

Nosková, Jana

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2023

372 stran, 385 Kč

Kantoři, varhaníci, trubači. Hudební kultura moravských královských měst v letech 1500–1620

kantoři

Studeničová, Hana

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2023

V Brně, Znojmě, Jihlavě a v Olomouci, tedy ve čtyřech nejvýznamnějších moravských královských městech doby předbělohorské, se odehrávala řada politických, společenských a církevních událostí, jejichž nedílnou součástí byla také hudba. Právě města obecně patřila v období renesance k hlavním centrům hudební kultury. Nejbohatší hudební tendence lze spatřovat zejména v městských farních kostelích. Z těchto institucí se do dnešních dnů dochovalo bohaté spektrum archivních pramenů, díky kterým je možné čtenářům předložit odpovědi na stěžejní otázky: Kdo patřil v této době k hlavním hudebním osobnostem? Kde a při jakých příležitostech obvykle ve městech zaznívala hudba a jaký konkrétní repertoár se během těchto událostí prováděl?

402 stran, 352 Kč

Brno v minulosti a dnes 35/2022

bmd35

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Dalibor Janiš : Obranný spolek moravských královských měst a pánů z roku 1444 a bezpečnostní poměry v českých zemích v prvních letech interregna, s. 11–34; Hana Jordánková – Ludmila Sulitková : Vinice Brněnských v Židlochovicích (do poloviny 17. století), s. 35–78; Anna Grossová : Severin Schmelzer - významná osobnost brněnské společnosti i zlatnického řemesla poloviny 16. století. Příspěvek k počátkům puncovních pravidel v královském městě Brně, s. 79–94; Tomáš Sterneck : Popravy Valachů v Brně za třicetileté války, s. 95–120; Bohumír Smutný : Salavové z Lípy na Moravě aneb Pokračování příběhu jedné pražské vraždy v Brně po 313 letech, s. 121–162; Adam Strašák : Rušení náboženství v Brně a nejbližším okolí v letech 1867–1877, s. 163–190; Miroslav Dejmal – Václav Kolařík – Jakub Šimík – Dana Zapletalová : Vývoj zeleně v městě Brně v 19. a první polovině 20. století - pokus o prostorovou a časovou analýzu, s. 191–208; Jiří Němec : Wilhelm Weinberger (1866–1932). Zapomenutý učenec evropského věhlasu z německého klasického gymnázia v Brně, s. 209–228; Sylvie Zouharová Dyková : Počátky motorismu v Brně, s. 229–262; Thomas Krzenck : Brněnské městské adresáře 1925–1948. Kontinuita a změny v socio‑profesní struktuře u vybraných profesí na pozadí etnicko‑národnostního složení brněnského obyvatelstva v době první republiky, Protektorátu Čechy a Morava a v bezprostředně poválečném období, s. 263–340; Radek Slabotínský : Likvidace ženského kláštera řádu sester sv. Voršily na nároží ulic Orlí 20 a Josefská 1 v září 1950 a jeho převedení do rukou Národního technického muzea v Praze, pobočky v Brně, v 50. letech 20. století, s. 341–376.

406 stran, 253 Kč

Suplementum č. 29 periodika Brno v minulosti a dnes

Sviták, Zbyněk

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2022

Příjezd císařovny Marie Terezie na Moravu v doprovodu jejího manžela Františka Štěpána, jeho bratra Karla Alexandra Lotrinského a sestry Anny Charloty Lotrinské v červnu roku 1748 patří k významným panovnickým návštěvám, do jejíž přípravy byla zapojena téměř celá země. Na organizaci celé návštěvy se podílely rozhodující úřady správní struktury, vlastní iniciativu vyvíjely magistráty i obyvatelé navštívených měst — Brna, Kroměříže a Olomouce. Prvotní záminkou návštěvy bylo přehlédnutí jednotek ruského pomocného sboru, který táhl přes Moravu k Rýnu na pomoc spojeneckým vojskům, tento původní úmysl císařovniny cesty na Moravu byl však rozšířen a situace byla využita k rozsáhlé a nenásilné prezentaci panovnického páru v zemi. Kniha sleduje, jak rozsáhlé přípravy k patřičnému přijetí veličenstev na Moravě a k zajištění průchodu ruského sboru zemí musely být státní správou vykonány, a nabízí odpověď na nejrůznější otázky — proč například byla návštěva označována pamětníky jako inkognito, co znamenalo, že se Marie Terezie zúčastnila procesí Božího těla v negližé, nebo jak proběhla finanční náhrada škod a nákladů vynaložených v průběhu cesty.

420 stran, 495 Kč

Brno v minulosti a dnes 34/2021

Brno v minulosti a dnes 34/2021

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Tomáš Drobný – Karel Maráz – Jindra Pavelková : Historia de ymagine virginis Marie. Vznik a původ legendy o obraze Panny Marie Svatotomské, s. 11–50; Anna Grossová : Bernard Hartenach – zlatník doby renesance a manýrismu. Fragment z anatomie brněnského zlatnictví, s. 51–74; Hana Jordánková – Ludmila Sulitková : Vinice brněnských měšťanů od středověku do poloviny 17. století (s přednostním zřetelem na vinice na cizích gruntech), s. 75–100; Jana Janišová : Předpisy moravského zemského práva regulující vnitřní záležitosti královských měst v předbělohorském období (na příkladu města Brna), s. 101–128; Soňa Topičová : Vztah brněnské městské rady a kostela sv. Jakuba v 17. a 18. století ve světle radních protokolů, s. 129–150; Jaromír Sobotka : Volby do říšské rady ve všeobecné kurii na Brněnsku v letech 1897 a 1901, s. 151–172; Petr Houzar : Co se do knihy Brněnské symboly nevešlo, část druhá, s. 173–244.

266 stran, 230 Kč

Katalog pečetí Archivu města Brna : sv. 1/1 (1208–1348), sv. 1/2 (1350–1410)

Fontes brunenses II

Čermáková, Jana – Maráz, Karel – Pavelková, Jindra – Svoboda, Miroslav

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2021

První díl katalogu pečetí Archivu města Brna zahrnuje období let 1208–1410 a byl pro svůj rozsah rozdělen do dvou svazků. Do rukou zájemců o sfragistiku se tak dostává vyčerpávající a graficky velmi zdařilé dílo, na jehož další svazky se můžeme těšit v následujících letech.

366 + 384 stran, 1210 Kč

Zachráněné dědictví. Restaurování a rekonstrukce nástěných maleb v sále rady na Nové radnici v Brně

zachráněné dědictví

Fidrichová, Šárka – Šeferisová Loudová, Michaela – Rychlá Navrátilová, Michaela – Špendlíková, Hana

Nakladatelství FOTEP Brno, 2021

vložená příloha: překlad textů do angličtiny, 35 s.; velkoformátová fotografie stropu sálu rady. K rekonstrukci sálu rady byla vytvořena storymapa.

80 stran, 363 Kč

Brno v minulosti a dnes 33/2020

BMD33

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020

Obsah: Editorial, s. 9–10; Dana Zapletalová : Dva brněnské románské emporové kostely a jejich vztah k další brněnské zděné architektuře. Co prozrazuje krinoidový vápenec?, s. 11–42; Ctibor Ostrý : Zástavy v brněnských berních pramenech 14. století. Exkurz do hmotné kultury středověkých brněnských domácností z pohledu písemných pramenů, s. 43–70; Dana Rohanová – Hedvika Sedláčková – Pavel Staněk : Pozdněgotické sklo v Brně v dobovém kontextu výroby a distribuce, s. 71–120; Tomáš Sterneck : Nejlepší ze „snížených“. K obsazování funkce brněnského popravčího mistra v letech 1709–1742, s. 121–140; Hana Krutílková : Ženy v sociálně-demokratických strukturách v Brně v 80. a první polovině 90. let 19. století, s. 141–178; Aleš Filip : Výstavní debut Emila Orlika v Moravském průmyslovém muzeu, s. 179–208; Filip Vrána – Aleš Vyskočil : Židé v Jundrově – příběh rodiny Schwarzbartovy, s. 209–242; Lubomír Slavíček : „Ale tvůrčí činnost zůstává krásná.“ Arthur Roessler a Brno, s. 243–270; Radek Slabotínský : Historie firmy Továrna na sukna Karel Steindler v letech 1934–1950, s. 271–324; Jan Břečka : Karel Chalupa – životní příběh třetí brněnské oběti ze srpna 1968, s. 325–342; Dagmar Koudelková – Karolína Kouřilová : Architekt Jaroslav Šmídek – nedoceněná osobnost nábytkové tvorby na Moravě, s. 343–376; ROZHOVOR Petr Houzar : Co se do knihy Brněnské symboly nevešlo, část první, s. 377–400.

432 stran, 230 Kč

Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století

paměť země

Eds. Stanislav Bárta – Radana Červená

Archiv města Brna a Matice moravská, 2020

Kniha je souborem rozšířených statí příspěvků, které zazněly na konferenci s názvem: Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, konané k výročím několika institucí v Brně v roce 2019.

449 stran, 385 Kč

Brněnské Gestapo 1939–1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky

gestapo

Černý, Vladimír

Statutární město Brno, Archiv města Brna a Moravské zemské muzeum, 2020

druhé, opravené a rozšířené vydání

427 stran, 451 Kč

Předbělohorské Brno. Hospodářský potenciál města a sociální situace jeho obyvatel

předbělohorské brno

Jordánková, Hana – Sulitková, Ludmila

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020

360 stran, 451 Kč

Dějiny Brna 4. Modernizace města 1790–1918

DB4

Redaktoři svazku Lukáš Fasora – Jiří Malíř

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2020

1283 stran, 715 Kč

Brno v minulosti a dnes 32/2019

bmd32

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Editorial, s. 9–10; Dalibor Havel : Bretholzův zlomek statutu o lékařích a lékárnících a jeho postavení mezi nejstaršími úředními knihami města Brna, s. 11–42; Ondřej Schmidt : Mezi Litomyšlí, Brnem a Concordií. Glosy k církevní kariéře biskupa Augustina († 1392), s. 43–64; Tomáš Parma : „A uslyšíte věci, které se hodí pro kaplana, a ne pro mitru.“ Nepokojný prelát Eliáš Hovora z Vyškova a první pokusy o pontifikálie pro brněnské kapitulní probošty, s. 65–90; Martin Deutsch : Obraz a kult Salus Populi Romani v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů, s. 91–114; Anna Grossová : Stříbrná montáž obrazu Salus Populi Romani a barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, s. 115–148; Hana Jordánková — Ludmila Sulitková : Několik poznámek ke správě a soudnictví pobělohorského Brna do 20. let 18. století, s. 149–180; Tomáš Sterneck : O čachrech s výkaly a nedostatku mršin (K působení brněnského kata v oblasti hygieny kolem poloviny 18. století), s. 181–200; Radek Slabotínský : První výrobní družstvo dělníků pekařských v Brně v letech 1907–1920. Příspěvek k dějinám družstevního hnutí, s. 201–244; Pavel Borský : Masarykův studentský domov. Laml versus Fuchs, s. 245–276; Lukáš Kos : Svaz československých architektů a kritika socialistického realismu, s. 277–306; Tomáš Dvořák : „Soudruh Matula není na okurky.“ Příběh prvního předsedy městského národního výboru v Brně jako sonda do prostředí nastupujících lokálních politických elit, s. 307–376.

408 stran, 230 Kč

Brněnské symboly. Pečeti, znaky a vlajky Brna a jeho městských částí

obrázek

Houzar, Petr

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2019, jako suplementum č. 27 sborníku Brno v minulosti a dnes

Cílem knihy je zmapovat vývoj znaků a vlajek Brna a jeho devětadvaceti městských částí.

314 stran, 260 Kč

Křenová, příběh brněnské ulice

obrázek

Vyskočil, Aleš – Sviták, Zbyněk

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2018, jako suplementum č. 26 sborníku Brno v minulosti a dnes

Kniha přibližuje osudy brněnské ulice Křenová v časovém rozmezí od druhé poloviny 18. století do vzniku republiky. Zachycuje její stavební, hospodářský, sociální a urbanistický vývoj, vznik zdejších manufaktur i jejich přeměnu v továrny, osudy zakladatelů těchto podniků stejně jako dalších majitelů a podnikatelů, kteří na Křenové žili a působili. Stranou nenechává ani osudy židovské komunity. Atraktivní a užitečnou součástí publikace je řada map, plánů a historických vyobrazení zmíněného prostoru a rovněž velmi užitečný „uličník“, tedy přehled vývoje názvů jednotlivých ulic.

198 stran, 352 Kč

Brno v minulosti a dnes 31/2018

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; David Tomíček : Dieta a lázně, lázně a dieta. Spis O vodách hojitedlných neb teplicech moravských Tomáše Jordána z Klausenburka a česky psané dietetické spisy předbělohorské doby, s. 11–22; Lenka Šabatová : C. k. vojenská pekárna v Brně na Veveří, s. 23–42; Milena Strachová – Zdeněk Vostrý : Brněnské sokolské slety, s. 43–64; Helena Maňasová Hradská : Stramm und blau: Leo Heilbrunn a podnik Alpa, s. 65–96; Radek Slabotínský : Historie firmy Ivan Pánek, továrna na jemné vlněné látky, Brno, v letech 1932–1948, s. 97–134; Eva Richtrová : Nešťastný osud rajhradského benediktina patera Antonína. Příspěvek k dějinám trestního postihu homosexuality v době protektorátu Čechy a Morava, s. 135–156; Jiří Mikulka : Zapomenutý bojovník. Životní osudy četníka, vojáka a příslušníka Sboru národní bezpečnosti Josefa Černého, s. 157–188; VĚNOVÁNO IRENĚ LOSKOTOVÉ : Milena Flodrová : Několik přátelských slov, s. 191–192; Zuzana Holubová – Hana Jordánková : Výběrová bibliografie prací Ireny Loskotové, s. 193–198; Martin Kuča – Karel Kirchner – Antonín Přichystal – Petr Vachůt : Pravěká minulost skrytá pod hladinou Brněnské přehrady, s. 199–210; Lenka Sedláčková : Drobný střípek bohatě zdobené kameniny pozdní gotiky z Brna, s.211–232; Petr Holub – Zuzana Holubová – Lea Chatrná – Aleš Navrátil – Martina Staňková – Petr Vachůt : Svatební pohár ze sbírek Muzea města Brna, s.233–246; Zdeňka Měchurová : Záhada „kachlové dámy“ z Brna, s. 247–260; Dana Zapletalová : Drobný příspěvek k nejstarší břevnovské sfragistice, s. 261–268; Milena Flodrová : Brněnský „záhadný“ Lugek. Malý příspěvek k topografii Brna ve 14. století, s. 269–288; Hana Jordánková – Ludmila Sulitková : Brněnský správní model „tří rad“ v pobělohorském období, s.289–310.

348 stran, 230 Kč

Brno v minulosti a dnes 30/2017

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Dana Zapletalová : Stav poznání raně středověkého hradu Brna, s. 11–56; Hana Jordánková – Ludmila Sulitková : Komunikační role brněnských náměstí od středověku do konce 18. století, s. 57–86; Petr Holub : Poznatky k lokalizaci cihlářských podniků na historických předměstích Brna, s. 87–113; Marek Peška – David Merta : Ke stavebním dějinám domu Jánská 2 (dům U Červeného raka) v Brně, s. 115–126; Hana Studeničová : Kantoři, varhaníci a věžní u Sv. Jakuba v Brně v 16. století, s. 127–145; Jana Janišová : Půhon jako základní procesní institut moravského zemského práva v dlouhém 16. století (Problematika tzv. půhonu zátkyně a povinnosti královských měst na příkladu města Brna), s. 147–184; Zdeněk Vostrý : Brněnská práva vinohradních hor, s. 185–213; Anna Grossová : Stříbrník Johann Christian Fischer. Drobná skica k historii zlatnického řemesla v Brně v 18. století, s. 215–231; Jakub Huška : Konfirmace cechovních pořádků v 17. a 18. století na příkladu brněnských a olomouckých korporací, s. 233–250; Hana Jordánková – Alena Kalinová : K osobnostem brněnského kulturního života. MVDr. Josef Dostál (1894–1970), s. 251–270; Robert Mečkovský : Václav Dvořák, brněnský mecenáš a sběratel umění, s.271–299; Miroslav Eisenhammer : Studenti brněnských průmyslových škol v Technische Nothilfe 1943–1944, s.301–334; Jana Křehlíková : Migrace českých obyvatel na jižních předměstích Brna v prvních měsících po druhé světové válce, s. 335–355; Mirek Jeřábek : K počátkům historie vojenského krytu na Husově ulici v Brně (1944–1948), s. 357–381; Radek Slabotínský : Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v Brně v letech 1948–1953. Kapitola z počátků brněnského hospodářského archivnictví, s. 383–436.

472 stran, 280 Kč

Dějiny Brna 6. Předměstské obce

obrázek

Redaktoři svazku Lukáš Fasora – Václav Štěpánek

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017

1246 stran, 690 Kč

RAF: Místo narození Brno

obrázek

Zemánková, Michaela – Popelka, Jaroslav

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017, jako suplementum č. 23 sborníku Brno v minulosti a dnes

druhé, opravené a rozšířené vydání

300 stran, 580 Kč

Brno v minulosti a dnes 29/2016

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Kateřina Břečková – Pavel Staněk : Sklo ve vybavení brněnské domácnosti na příkladu nálezů z České 6, s. 11–46; Blanka Plánská : K zádušní liturgii v kostele sv. Jakuba v Brně od druhé poloviny 14. století do roku 1600, s. 47–75; Tomáš Sterneck : Inventář špilberské munice z doby před švédskými vpády na Moravu (K obranyschopnosti brněnského hradu za třicetileté války), s. 77–97; Miroslav Herold : Svati Primitiv a Konstantinus, barokní ochránci města Brna, s. 99–136; Jakub Zouhar : Cyril Riga OP (1689–1758): zapomenutý brněnský kazatel, s. 137–156; Andrea Husseiniová : Seňora Oliva tančí v Redutě. Hostování španělské tanečnice v brněnském divadle roku 1853, s. 157–171; Robert Janás : Josef Straka – V domě smutku, s. 173–196; Jiří Zahrádka : Janáčkův klavírní cyklus V mlhách a Klub přátel umění v Brně, s. 197–211; Naděžda Urbánková – Petra Mertová : Fotografie jako ikonografický pramen k historii industrializace Brna v období první republiky (Na příkladu firmy Bratři Schoellerové), s. 213–244; Jiří Plachý : "Hodlá sloužiti i nadále [...]" – říčanský rodák Jan Šebek v československém zahraničním odboji, s. 245–264; Thomas Krzenck : Tzv. "židovská otázka" a Oskar Judex v zrcadle korespondence brněnských starostů v Archivu města Brna. Příspěvek ke správní agendě v době protektorátu (1939–1945), s. 265–299; Jan Kristek – Markéta Žáčková : "K plánování vyššího řádu." Role Brna v institucionalizaci výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování, s. 301–329; Dušan Janák – Michal Kuděla – Václav Kulhavý : Sociologický výzkum města Brna z roku 1947. Analýza datového souboru podle základních sociodemografických charakteristik, s. 331–358; Lukáš Kos : Brněnské regionální centrum – "nové srdce města dvacátého století", s. 359–404; Šárka Svobodová : Nerespektované autorství. Příspěvek k tvorbě brněnského architekta Jana Dvořáka (1925–1998), s. 405–428; Lukáš Václavík : Ilustrační tvorba Jiřího Šindlera, s. 429–469.

512 stran, 300 Kč

Jak psát dějiny velkých měst?

obrázek

Eds. Radana Červená – Tomáš Dvořák – Aleš Vyskočil

Statutární město Brno, Archiv města Brna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Historický ústav Akademie věd České republiky, 2016, jako suplementum č. 25 sborníku Brno v minulosti a dnes

Období posledních desetiletí přineslo zvýšený zájem o zpracování městských dějin, a to včetně zpracování syntetických, ve velkých městech zpravidla vícesvazkových děl. Významný posun celospolečenského diskurzu, metodologicky podnětná zahraniční díla, interdisciplinarita bádání, bouřlivý rozvoj v oblasti studia dílčích problémů, odideologizování a odtabuizování řady témat, ale též využití počítačových technologií přispělo k tomu, že starší, tradiční syntézy rychle zastarávají. Na otázky spojené s moderními trendy v bádání nabízejí odpovědi významní urbánní historici, archiváři a muzejníci v této publikaci.

530 stran, 350 Kč

"Proč to vyprávím?" První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna = "Warum erzähle ich das?" Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns

obrázek

Zpracovala a k vydání připravila Jana Nosková

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha - pracoviště Brno a Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2016, jako suplementum č. 24 sborníku Brno v minulosti a dnes

638 stran, 450 Kč

Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové

obrazek

K vydání připravila Hana Jordánková

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2016

690 stran, 450 Kč

Krb neporušitelného přátelství. Korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové

obrázek

Šubrtová, Milena

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015

Fontes brunenses I. Edice dosud nezveřejněné korespondence Arna Nováka Marii Veselíkové podává jedinečné svědectví o jejich výjimečném přátelství.

320 stran, 350 Kč

Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro

obrázek

Redaktor svazku Jiří Kroupa

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015

886 stran, 600 Kč

Moderní žena. Osa Praha – Brno

obrázek

Eds. Jindřich Chatrný – Martin Halata

Muzeum města Brna, p. o., Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015

Kniha je odpovědí na otázku, jak bydlela moderní žena ve dvacátých a třicátých letech minulého století na Pražském hradě a jak v brněnském podhradí?

130 stran, 250 Kč

Ledování v Brně. Příběh zaniklého oboru na podkladě historie jundrovských ledáren

obrázek

Vrána, Filip

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015 jako suplementum č. 21 sborníku Brno v minulosti a dnes

221 stran, 220 Kč

Brno v minulosti a dnes 28/2015

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Jiří Doležel : Odpustkové listiny římských kuriálů z let 1295 a 1320/1321 pro kostel Panny Marie na Starém Brně, s. 11–60; Kamil Boldan : Brněnští prototypografové Konrád Stahel a Matyáš Preinlein a jejich úřední jednolistové tisky, s. 61–83; Jiří Vaněk : Špilberská věznice v době vlády Josefa II. a Leopolda II. (1783–1792) (Několik poznámek k nejstarší etapě známého žaláře po jeho převedení pod civilní správu), s. 85–128; Miroslav Svoboda : Nemocnice milosrdných bratří v Brně na konci roku 1805, s. 129–194; Sixtus Bolom-Kotari : Victor Heinrich Riecke a Brno na konci roku 1805, s. 195–225; Jan Galeta : Našemu městu ku okrase. Architektonické návrhy na Německý dům v Brně, s. 227–262; Pavla Cenková : Pomník Josefa II. v Brně, s. 263–312; Robert Janás : Josef Kinzel a Josef Gisela. Relikty bidermaieru v době naturalismu, s. 313–330; Lukáš Fasora : Mýtus dělnického vůdce Josefa Hybeše (1850–1921) v dějinách města, s. 331–357; Michal Plavec : Předpoklady a výsledky spojeneckého bombardování: Flugmotorenwerke Ostmark Brünn, s. 359–371; Lukáš Kos : Šedesátá léta dvacátého století a památková ochrana moderní meziválečné architektury, s. 373–389; Jindřich Chatrný : Experimenty z cihel a betonu v Brně na "nábřeží řeky Svratky", s. 391–423.

462 stran, 230 Kč

Datum per manus. Přátelé, kolegové a žáci Zbyňku Svitákovi k 60. narozeninám

obrázek

Eds. Lukáš Führer – Ivana Musilová – Josef Voborný – Radana Červená

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015

451 stran, 250 Kč

Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945

obrázek

Vašek, František – Černý, Vladimír – Břečka, Jan

Statutární město Brno, Archiv města Brna a Moravské zemské muzeum, 2015

616 stran, 550 Kč

Brno v minulosti a dnes 27/2014

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Hana Jordánková – Dana Rohanová – Hedvika Sedláčková : Renesanční a barokní sklo z Mečové ulice v Brně, s. 11–48; Jakub Huška : Kompetence brněnského magistrátu ve světle cechovních řádů. Srovnání brněnských cechovních privilegií s generálním cechovním patentem a artikuly, s. 49–62; Tomáš Valeš : Brněnský palác šlechtičen a jeho umělci, s. 63–78; Jakub Sluka : Počátky zástavby brněnské čtvrti Černá Pole. Příspěvek k vývoji severního předměstí Brna v 19. století, s. 79–104; Petr Bělík : Moravská šlechta, chov koní a Spolek ku zvelebení chovu koní na Moravě se sídlem v Brně, s. 105–130; Robert Janás : Hans Temple – Slavnostní den u profesora Zumbusche, s. 131–154; Lukáš Fasora : Brno a okolí v českém "kulturním boji" 1890–1914, s. 155–184; Alexandr Brummer : Slovanská vzájemnost a mezinárodní realita. Brněnský Československo-polský klub jako příklad "slovanského" spolku v meziválečném Československu, s. 185–208; Jiří Plachý : České kolonie na Madagaskaru a léčivé konopí. Profesor Jan Kabelík ve druhém zahraničním odboji, s. 209–230; Michal Škerle : Průběh února 1948 v Brně, s. 231–258; Lucie Blažejová – Josef Kindl – Jana Kudrnová : Představení brněnských a vybraných mimobrněnských sfragistických sbírek, s. 259–272; Michaela Antoním Malaníková – Jan Dvořák : Brněnská městská historiografie do roku 1800. Soupis dochovaných pramenů, s. 273–312; František Pokorný, ed. Stanislav Červenka : Chronologie brněnských misálů sv. Jakuba, rukopisů v Archivu města Brna, s. 313–370.

408 stran, 223 Kč

Archivum amicus historici est. Sborník k životnímu jubileu Hany Jordánkové

obrazek

K vydání připravila Radana Červená

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015

604 stran, 330 Kč

Brno očima Mileny Flodrové. Výběr článků a studií z let 1964–2006

obrázek

K vydání připravila Hana Jordánková

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015

387 stran, 200 Kč

Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990–2010)

obrazek

Jordánková , Hana – Sulitková, Ludmila

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2014, jako suplementum č. 20 sborníku Brno v minulosti a dnes

358 stran, 210 Kč

Brno v minulosti a dnes 26/2013

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Editorial, s. 9–10; Dalibor Janiš : Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století. 2. část: Období rozvoje města, s. 11–26; Tomáš Černušák : Personální a sociální struktura komunity herburského kláštera v Brně ve 14. století, s. 27–38; Vladimír Maňas : Rukopisy renesanční polyfonie – zapomenutá a přitom cenná součást svatojakubské farní knihovny, s. 39–50; Jakub Sluka : Brněnská čtvrť Černá Pole v listinných pramenech a městských knihách od prvních zmínek v 15. století po josefínské reformy, s. 51–66; Hana Jordánková – Irena Loskotová : Hygienické nádoby v brněnských domácnostech 16.–17. století, s. 67–82; Tomáš Malý : Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity, s. 83–104; Anna Grossová : Wog(e)lhundové – brněnští zlatníci a stříbrníci 18. století. Nová připsání k dílu Andrease Vogelhunda, s. 105–126; Robert Janás : Eduard Veith – Útěk zimy, s. 127–144; Marcela Macharáčková : Skupina výtvarných umělců v Brně pohledem soudobé kritiky. Z Knihy zápisů členských schůzí SVU Brno v letech 1922–1930, s. 145–180; František Čapka : Od fotbalového amatérismu k profesionalismu v SK Židenice. K 100. výročí založení kopané v FC Zbrojovka Brno, s. 181–212; Lucie Zadražilová : Brněnská Tapiola. Sociokulturní pohled na brněnské sídliště Lesná a jeho vztah k finské Tapiole, s. 213–260; Miroslav Divina : Podoby brněnských panelových sídlišť, s. 261–296; Hana Jordánková – Ludmila Sulitková : Historiografie ve vztahu k moravským královským městům ve středověku a raném novověku a edice městských písemností, s. 297–348.

384 stran, 223 Kč

Jezuité a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje a města (1578–1773)

obrázek

K vydání připravili Hana Jordánková a Vladimír Maňas

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013, jako suplementum č. 19 sborníku Brno v minulosti a dnes

314 stran, 257 Kč

„Měla jsem moc krásné dětství“. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století = „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er–1940er Jahren

obrázek

Zpracovaly a k vydání připravily Jana Nosková a Jana Čermáková

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013, jako suplementum č. 17 sborníku Brno v minulosti a dnes

706 stran, 440 Kč

Dějiny Brna 2. Středověké město

obrázek

Redaktor svazku Libor Jan

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013

1071 stran, 616 Kč

Brněnský Prométheus. Nad obrazem Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň

obrázek

Eds. Jindřich Chatrný – Radana Červená

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013, jako suplementum č. 18 sborníku Brno v minulosti a dnes

132 stran, 239 Kč

Obršlík, Jindřich : Brněnské domy a jejich majitelé v polovině 18. století. Vojenské ubytovací katastry města Brna vzniklé po prvním pruském obležení

obrázek

K vydání připravil Libor Blažek

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013, jako suplementum č. 16 sborníku Brno v minulosti a dnes

76 stran, 198 Kč

Brno v minulosti a dnes 25/2012

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Pavel Borský – Petr Holub – David Merta – Lenka Sedláčková : Ke stavebnímu vývoji cel v kartuziánském klášteře v Králově Poli, s. 9–32; Dalibor Janiš : Úřad rychtáře a městská jurisdikce v Brně ve 13. a 14. století. 1. část: Zakladatelské období, s. 33–50; Petr Holub – Martin Omelka – Věra Šlancarová : Středověký křížek z Panenské ulice v Brně, s. 51–60; Michaela Antonín Malaníková : Materiální kultura brněnských domácností 15. století v zrcadle testamentů, s. 61–78; Irena Zachová : „Oracio ad divos Petrum et Paulum, ecclesie brunensis patronos“ v rukopise 112/117b brněnské svatojakubské knihovny, s. 79–90; Martina Bolom-Kotari : Pečeti a písemnosti zábrdovického opata Benedikta Waltenbergera (1610–1645), s. 91–116; Tomáš Sterneck : Dva prameny k dějinám Brna z první poloviny třicetileté války, s. 117–164; Zuzana Macurová : Umělecké aktivity Matouše Pertschera, opata svatotomášského kláštera v Brně v letech 1740–1777, s. 165–196; Stanislav Petr : Sbírka rukopisů bývalého Františkova muzea – fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně, s. 197–238; Lukáš Fasora : Policejní ředitel Johann Schlitter a dělnické hnutí v Brně v letech 1879–1891, s. 239–256; Robert Janás : Brněnské malířství od založení Klubu přátel umění do vzniku Československa (1900–1918), s. 257–284; Michal Konečný : Palác Piatti-Dubský v Brně, s. 285–308; Miroslav Jeřábek : Bohuslav Kilian (1892–1942), vydavatel časopisů, demokrat, inspirátor tvorby Bohumila Hrabala…, s. 309–336; Helena Maňasová Hradská : Avantgarda ve výkladní skříni. Výstava nového umění (1924) v Brně pohledem dobového tisku, s. 337–376; Jana Osolsobě – Aleš Filip : Tři vily architekta Vladimíra Fischera, s. 377–396; Jindřich Chatrný : Architekt František Kalivoda a hraběnka Hélène de Mandrot. „Několik poznámek nejen k ose Brno–La Sarraz“, s. 397–439.

484 stran, 223 Kč

Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin

obrázek

Smutný, Bohumír

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2012, jako suplementum č. 15 sborníku Brno v minulosti a dnes

Historická encyklopedie brněnských podnikatelů a jejich rodin obsahuje převážně údaje z archivních pramenů, které ve své většině nebyly dosud publikovány. Zahrnuje časové období od protoindustrializace do poloviny 20. století. Kniha je doplněna obrázky firemních vedut z hlavičkových papírů a inzeráty jednotlivých firem.

518 stran, 718 Kč

Orbis Pictus Bohuslava Fuchse

obrázek

Eds. Jindřich Chatrný – Dagmar Černoušková – Pavla Seitlová

Muzeum města Brna, p. o. a Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2012

160 stran, 212 Kč

Otakar Teyschl, univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš

obrázek

Eds. Jindřich Chatrný – Radana Červená

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2012, jako suplementum č. 14 sborníku Brno v minulosti a dnes

345 stran, 561 Kč

100 let Českého veslařského klubu v Brně (1912–2012)

100 let veslařů

K vydání připravili Mgr. Markéta Jančíková a Ing. Tomáš Nahodil

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2012, ve spolupráci s Českým veslařským klubem v Brně

128 stran, 106 Kč

Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku

obrázek

Redaktor svazku Rudolf Procházka

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2011

734 stran, 528 Kč

Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek

obrázek

Flodrová, Milena

Magistrát města Brna, 1997

VYPRODÁNO

343 stran, 101 Kč

Brno v minulosti a dnes 24/2011

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Úvodní slovo primátora města Brna, s. 9–10; Dalibor Janiš : Vztah městského a zemského práva a jeho odraz v nejstarších privilegiích pro město Brno (K problematice utváření středověkých měst v českých zemích), s. 11–34; Rudolf Procházka – Veronika Wihodová : Brněnští měšťané v písemných pramenech přemyslovského období. Část I. 1234–1278, s. 35–88; Martina Kudlíková : Portály brněnských mendikantských klášterů, s. 89–104; Pavol Černý : Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století, s. 105–136; Irena Zachová : Liber de mania Mistra Radslava v rukopise 113/110 brněnské svatojakubské knihovny, s. 137–166; Marie Plevová : Nobilitace brněnského městského radního Jana Antonína Rosenzweiga a osudy Rosenzweigovy chudinské nadace. Dva příspěvky k historii rodiny Jana Josefa šlechtice z Rosenzweigu, s. 167–178; Robert Janás : Brněnské malířství od založení spolku Mährischer Kunstverein do vzniku Klubu přátel umění (1882–1900), s. 179–204; Petr Bělík : „Wohlthäter der Aermsten.“ Vladimír Mitrovský a Moravskoslezský slepecký institut v Brně v letech 1867–1892, s. 205–224; Otakar Kirsch : Svaz německo-moravských místních muzeí a jeho úsilí o povznesení profesní úrovně a společenského postavení regionálního muzejnictví na Moravě, s. 225–248; Tomáš Pánek : František Kameníček (1856–1930), s. 249–280; Jiří Skoupý : Ph.Dr. Guido Glück – umělec, občan a člověk, s. 281–298; Jiří Mikulka : Z brněnské Zbrojovky do kabiny Spitfiru. Životní příběh pilota Miroslava Borkovce z Brna–Husovic, s. 299–320; Jana Osolsobě : Architekt a urbanista Adolf Liebscher mladší, s. 321–360; Stanislav Červenka : Vědecký odkaz hudebního historika Františka Pokorného (1909–1987), s. 361–378.

412 stran, 223 Kč

Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století

obrázek

Šimeček, Zdeněk

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2011, jako suplementum č. 13 sborníku Brno v minulosti a dnes

498 stran, 344 Kč

Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady

obrázek

Brázdil, Rudolf – Valášek, Hubert – Soukalová, Eva a kolektiv

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2010, jako suplementum č. 12 sborníku Brno v minulosti a dnes

468 stran, 517 Kč

Brno v minulosti a dnes 23/2010

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Úvodní slovo primátora města Brna, s. 9–10; Karel Severin : Středověká silnice přes Červený kopec v Brně, s. 11–24; Hana Jordánková – Irena Loskotová : Delfíni v renesančním Brně, s. 25–46; Zbyněk Sviták : Kde se v pobělohorské době v Brně nacházel rentmistrovský úřad?, s. 47–56; Zdeněk Šimeček : Novinové zpravodajství a počátky novin v Brně. 1. Před založením návěstníku (Intelligenz‑Blatt) v roce 1755, s. 57–78; Tomáš Černušák : Ekonomické zajištění nemocnice brněnských alžbětinek v prvním století jejich existence, s. 79–88; Petra Berrová : Demografický vývoj a odhad počtu obyvatel v brněnské svatopetrské farnosti během 18. století, s. 89–102; Robert Janás : Brněnské malířství od Říjnového diplomu do založení spolku Mährischer Kunstverein (1860–1882), s. 103–120; Tomáš Zapletal : Pomník Gustava Winterhollera, s. 121–152; Radovan Kolbaba : Návštěvy prezidenta Edvarda Beneše v Brně 12.–16. května 1945 a 9. července 1946, s. 153–200; Marek Ďurčanský : K personálnímu zajištění výuky na právnických fakultách v prvních letech ČSR. Edice dokumentů k jednání o povolání Jaroslava Kallaba do Prahy v letech 1922–1923, s. 201–240; Jindřich Chatrný – Zoja Matulíková : Zavřete oči, odcházím, aneb Adieu SAVOY (Několik poznámek k minulosti a současnosti slavné kavárny), s. 241–290; Jan Břečka : Osvobození Brna‑Králova Pole v deníkových záznamech Anny a Jiřiny Vodových z dubna‑května 1945, s. 291–312.

348 stran, 223 Kč

Městské archivy a městští archiváři

obrazek

K vydání připravily Jana Čermáková, Radana Červená, Hana Jordánková, Ludmila Sulitková

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2010, jako suplementum č. 11 sborníku Brno v minulosti a dnes

330 stran, 176 Kč

Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna

obrázek

Malý, Tomáš – Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2010, jako suplementum č. 10 sborníku Brno v minulosti a dnes

VYPRODÁNO

337 stran, 363 Kč

A vůbec... Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám

obrazek

K vydání připravily Jana Čermáková, Radana Červená, Hana Jordánková, Irena Loskotová, Jitka Šibíčková

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2010

583 stran, 284 Kč

Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–20. století

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno a Ústavem etnologie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2009

Monografie vznikla na základě příspěvků z konference Paměť města. Město a jeho obyvatelé ve 20. století, která se konala v Brně v roce 2008. VYPRODÁNO

407 stran, 223 Kč

Brno v minulosti a dnes 22/2009

obrazek

Statutární město Brno, Archiv města Brna

Obsah: Úvodní slovo primátora města Brna, s. 9–10; Stanislav Petr : Rukopisný soubor knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně, s. 11–42; Ludmila Sulitková : Soupisy výsadních listin pro Brno do roku 1411 v Archivu města Brna a jejich konfirmace, s. 43–70; Michaela Malaníková : Regina Španová – možnosti využití mikrohistorie na příkladu života obyvatelky středověkého Brna, s. 71–90; Tomáš Sterneck : K českobudějovickému původu brněnského podpísaře Pražáka, s. 91–104; Jana Janišová : Královské město v moravských předbělohorských zemských zřízeních. Kapitola „O stavu městským“ v právním spisu Karla staršího ze Žerotína, s. 105–132; Petra Brabcová-Berrová : Brněnská farnost v průběhu 18. století (na základě excerpce Svatopetrských matrik), s.133–158; Filip Komárek : Heinrich Herwig Hoff – zapomenutý brněnský malíř, s. 159–176; Helena Bočková : Brno a „jeho“ lidová kultura – fikce nebo skutečnost?, s. 177–194; Markéta Novotná : Počátky organizované cyklistiky v Brně 1885–1900, s. 195–228; Jana Osolsobě – Aleš Filip : Brněnský stavitel Friedrich Wilhelm Schmeer (1875–1942), s. 229–256; Jana Čermáková : Oslava svátku 28. října ve 20. letech 20. století a Moravské náměstí v Brně, s. 257–278; Helena Maňasová Hradská : Nový Merkur letící nad Brnem. Reklama v meziválečném období a proces modernizace v Brně jako akt zapomínání, s. 279–294; Jindřich Chatrný : Brněnská umělecká Galerie Vaněk a Skupina výtvarných umělců v Brně, s. 295–318; Andrea Zobačová : S Karlem Fojtíkem po stopách dělnického bydlení v Brně (věnováno dvěma výročím významného etnografa), s. 319–338; Petr Číhal : Pozapomenutá osobnost brněnského rozhlasu – Emanuel Kuksa, s. 339–360; Dagmar Černoušková : K životnímu jubileu architekta Josefa Němce a k výročí Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, s. 361–375.

418 stran, 223 Kč

Campana codex civitas Miroslao Flodr Octogenario. Sborník příspěvků žáků a přátel k 80. narozeninám prof. Miroslava Flodra

obrázek

Statutární město Brno, Archiv města Brna ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Ústavem pomocných věd historických a archivnictví, 2009

369 stran, 242 Kč

Kleinové. Historie moravské podnikatelské rodiny

obrázek

Krejčiřík, Mojmír

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2009, jako suplementum č. 9 sborníku Brno v minulosti a dnes

446 stran, 344 Kč

Mezi měšťany a šlechtou. Dějiny rodu Daublebských ze Sternecku

obrázek

Sterneck, Tomáš

Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2009, jako suplementum č. 8 sborníku Brno v minulosti a dnes

581 stran, 352 Kč

Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska

obrázek

Eds. Dana Menoušková – Zdeněk Měřínský

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2008

183 stran, 344 Kč

Morava v boji proti fašismu

obrázek

K vydání připravili Jiří Mitáček a Libor Vykoupil

Moravské zemské muzeum, Brno, 2008

332 stran, 272 Kč

Brněnské městské právo na konci středověku (1389–konec 15. století)

obrázek

Flodr, Miroslav

Archiv města Brna, 2008, jako suplementum č. 7 sborníku Brno v minulosti a dnes

158 stran, 134 Kč

Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů

obrázek

Uspořádal Tomáš Borovský

Archiv města Brna, 2008, jako suplementum č. 6 sborníku Brno v minulosti a dnes

Obsah: Vonášek, Martin : Bohumil Navrátil; Hoffmannová, Jaroslava : Přátelství historiků Václava Novotného a Bohumila Navrátila; Borovský, Tomáš : Julius Glücklich a František Hrubý. Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně; Boubín, Jaroslav : Rudol Urbánek, historik husitského a poděbradského věku; Lach, Jiří : Historické dílo Josefa Borovičky; Havel, Dalibor : Jindřich Šebánek; Dvořák, Jan : Josef Macůrek. Dějiny východní Evropy a Slovanů; Řepa, Milan : Kontury díla Jaroslava Marka; Hoffmann, František : Vzpomínka na Jaroslava Dřímala. Kniha obsahuje Bibliografii sborníku "Brno v minulosti a dnes" č. 1–20 z let 1959–2007. Zpracovala Iva Grünbaumová.

264 stran, 290 Kč

Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

obrázek

Petr, Stanislav

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2008

Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XII.

590 stran, 290 Kč

Vlnařská centra Evropy Brno–Jihlava. Od počátků do 20. století

obrázek

Archiv města Brna, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Jihlava, Matice moravská, Muzeum Vysočiny Jihlava, 2008

katalog k výstavě

96 stran, 100 Kč

Nálezy brněnského práva. Svazek I. (–1389)

obrázek

Flodr, Miroslav

Archiv města Brna, 2007, jako suplementum č. 5 sborníku Brno v minulosti a dnes

255 stran, 159 Kč

Heinrich Wilhelm Ernst. Paganini z Brna

obrázek

Pěčka, Jan

Archiv města Brna, 2007, jako suplementum č. 4 sborníku Brno v minulosti a dnes

Kniha pojednává o životě a tvorbě brněnského rodáka, světoznámého houslisty Heinricha Wilhelma Ernsta, jenž byl ve své době srovnáván s Paganinim. Kniha obsahuje 8 vložených příloh včetně mapy Brna z roku 1824 a zvukovou přílohu na CD.

128 stran, 352 Kč

Obrana národa na Brněnsku 15. 3. 1939 – 29. 2. 1940

obrázek

Kopečný, Petr

Archiv města Brna, 2006, jako suplementum č. 3 sborníku Brno v minulosti a dnes

Kniha obsahuje unikátní seznam členů brněnské Obrany národa a jejich spolupracovníků, vložená mapa města Brna dokládá stav Obrany národa před a po zatýkání jejích členů.

240 stran, 231 Kč

Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389)

obrázek

Flodr, Miroslav

Archiv města Brna, 2006, jako suplementum č. 2 sborníku Brno v minulosti a dnes

120 stran, 110 Kč

Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století. Historie počasí a hydrometeorologických extrémů

obrázek

Brázdil, Rudolf – Valášek, Hubert – Macková, Jarmila

Archiv města Brna ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, Přírodovědeckou fakultou, 2005, jako suplementum č. 1 sborníku Brno v minulosti a dnes

VYPRODÁNO

450 stran, 345 Kč

Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích)

obrázek

Sulitková, Ludmila

Archiv Akademie věd ČR a Archiv města Brna, Praha, 2004

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, svazek 17

259 stran, 183 Kč

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. IV. Katalog III. 1. Knihy početní. c) počty města a jeho zařízení 1468–1619

obrázek

Sulitková, Ludmila

Archiv města Brna, 2003

151 stran, 177 Kč

Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna

obrazek

svazky č. 1–2 (VYPRODÁNO); svazky č. 3–7 (11 Kč); svazky č. 8–9 (VYPRODÁNO); svazek č. 10/1988 (34 Kč); svazek č. 11/1993 (64 Kč); svazek č. 12/1994 (83 Kč); svazek č. 13/1995 (88 Kč); svazek č. 14/2000 (132 Kč); svazek č. 15/2001 (176 Kč); svazek č. 16/2002 (176 Kč); svazek č. 17/2003 (110 Kč); svazek č. 18/2005 (190 Kč); svazek č. 19/2006 (190 Kč); svazek č. 20/2007 (198 Kč); svazek č. 21/2008 (198 Kč)

stran, Kč

Brněnské divadlo, repertoár v letech 1848–1914. II. 1882–1914

obrázek

Zatloukalová, Jarmila

Archiv města Brna, 2002

293 stran, 165 Kč

Brněnské divadlo, repertoár v letech 1848–1914. I. 1848–1882

obrázek

Zatloukalová, Jarmila

Archiv města Brna, 2001

375 stran, 165 Kč

Kronika mého života

obrázek

Podsedník, Josef

Archiv města Brna, 2000

VYPRODÁNO

188 stran, 207 Kč

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. III. Katalog II. 1. Knihy početní. b) radní počty 1523–1619

obrázek

Sulitková, Ludmila

Archiv města Brna, 2001

203 stran, 154 Kč

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. II. Katalog I. 1. Knihy početní. a) komorní počty 1467–1619

obrázek

Sulitková, Ludmila

Archiv města Brna, 1999

104 stran, 99 Kč

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. I. Úvodní svazek

obrázek

Sulitková, Ludmila

Archiv města Brna, 1998

VYPRODÁNO

132 stran, xx Kč

Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

obrázek

Petr, Stanislav

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2008

Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XII.

590 stran, 290 Kč

Sedmkrát o Brně

obrazek

Čejka, Jiří - Olivová, Dana

Kulturní a informační centrum v Brně ve spolupráci s Archivem města Brna, Magistrátem města Brna a Muzeem města Brna, 1999

VYPRODÁNO

95 stran, xx Kč

Hudební obraz Brna do počátku 15. století. II. Cisterciácký chorál na Starém Brně

obrázek

Pokorný, František

Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a Moravským zemským archivem v Brně, 1993

VYPRODÁNO

420 stran, xx Kč

Hudební obraz Brna do počátku 15. století. III. Kuriální chorál u sv. Tomáše

obrázek

Pokorný, František

Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 1993

221 stran, 37 Kč

Katalog výstavy archivních dokumentů. K 750. výročí udělení městských práv 1243–1993

obrázek

Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 1993

40 stran, 11 Kč

Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. III. Rejstříky a přehledy

obrázek

Flodr, Miroslav

Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 1993

Třetí svazek díla přináší rejstříky a přehledy k edici právní knihy.

270 stran, 57 Kč

Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. II. Komentář

obrázek

Flodr, Miroslav

Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 1992

Druhý svazek díla přináší komentář k edici právní knihy.

231 stran, 57 Kč

Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. I. Úvod a edice

obrázek

Flodr, Miroslav

Archiv města Brna, 1990

Tzv. Kniha písaře Jana, jak se dosud nejčastěji, i když ne zcela výstižně nazýval rukopis č. 2 Archivu města Brna, je nejvýznamnějším sborníkem městského práva na Moravě, pramenem, bez jehož studia se neobejde žádný právní historik zabývající se vývojem městského práva u nás za feudalismu; a totéž platí i o medievalistech věnujících se dějinám městské správy i ostatním aspektům vývoje měst vůbec. První svazek díla tvoří kromě vlastní edice právní knihy obsáhlý úvod, v němž autor dodává přesný a zevrubný přehled dosavadních edic a edičních záměrů, sleduje genezi právní knihy a nově hodnotí osobnost notáře Jana, analyzuje charakter a koncepci právní knihy a podává podrobný kodikologicko-paleografický rozbor rukopisu.

512 stran, 110 Kč

Brněnští občané v boji proti fašismu

obrázek

Zřídkaveselý, František – Adámek, Jiří – Kroutil, Milan

Archiv města Brna, 1981

173 stran, 11 Kč

Literatura o Brně z let 1801–1979. Soupis publikací a článků

obrázek

Kubíček, Jaromír a kolektiv

Státní vědecká knihovna v Brně a Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, 1980

Bibliografie města Brna. Svazek 4

500 stran, 33 Kč

Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800

obrázek

Dokoupil, Václav

Státní vědecká knihovna v Brně a Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejním spolkem v Brně, 1978

Bibliografie města Brna. Svazek 3

603 stran, 22 Kč

Brněnské noviny a časopisy. Od doby nejstarší až do roku 1975

obrázek

Kubíček, Jaromír - Šimeček, Zdeněk

Universitní knihovna v Brně a Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejním spolkem v Brně, 1976

Bibliografie města Brna. Svazek 2

594 stran, 22 Kč

Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky

obrázek

Dokoupil, Vladislav

Universitní knihovna v Brně a Archiv města Brna ve spolupráci s Muzejním spolkem v Brně, 1975

Bibliografie města Brna. Svazek 1 VYPRODÁNO

125 stran, 10 Kč

2024 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.