Vydavatelská činnost - Archiv města Brno

Vydavatelská činnost

Hlavním publikačním výstupem Archivu města Brna je sborník Brno v minulosti a dnes, jemuž je věnován samostatný oddíl. Od roku 2005 vycházejí vedle sborníku jeho monografická supplementa, která se již stala nedílnou součástí publikační činnosti archivu. Jedná se o rozsáhlejší, nové práce týkající se dějin Brna, některá však postihují širší geografický region Moravy. Supplementum č. 1 se věnovalo historii počasí v Brně, supplementum č. 2, 5 a 7 brněnskému městskému právu, supplementum č. 3 popisuje činnost Obrany národa na Brněnsku před první vlnou zatýkání v roce 1940, supplementum č. 4 život a dílo houslového virtuóze a skladatele Heinricha Wilhelm Ernsta, supplementum č. 6 přibližuje v devíti portrétech osobnosti historiků spjatých s brněnskou univerzitou, supplementum č. 8 je monografií o rodu Daublebských ze Sternecku, supplementum č. 9 líčí vzestup rodu Kleinů a mapuje v souvislosti s nimi dějiny dopravy na Moravě, supplementum č. 10 přibližuje život náboženských bratrstev v barokním Brně, supplementum č. 11 je sborníkem s konference pořádané Archivem města Brna s názvem: Městské archivy a městští archiváři, supplemetum č. 12 se zabývá historií povodní v Brně, supplementum č. 13 mapuje knižní obchod v Brně v 15. až 18. století, supplementum č. 14 se zabývá životem a dílem profesora Otakara Teyschla, supplementum č. 15 je unikátní encyklopedií Brněnských podnikatelů a jejich podniků z let 1764–1948.

Archiv města Brna se podílí na některých publikacích také spoluvydavatelsky, spolupracoval v minulosti s různými brněnskými i mimobrněnskými vědeckými institucemi.  

Kompletní nabídku vydaných titulů je možné nalézt na webových stránkách Archivu města Brna v sekci Publikace.

Zájem o dějiny Brna v posledních letech ke spokojenosti redakce sborníku roste. Nárůst příspěvků a zájmu autorů publikovat v periodiku je zárukou jeho dalšího vydávání. V dějinách Brna je stále co objevovat, a tak základním úkolem sborníku zůstává zveřejňovat výsledky těchto výzkumů.

Neméně důležitým úkolem, který ovšem s vydáváním „Brna v minulosti a dnes" úzce souvisí, je účast Archivu města Brna v projektu „Velkých dějin Brna". Jeho výstupem by měly být v letech 2011-2018 vydané sedmidílné Dějiny Brna.

2024 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.