Ceník služeb - Archiv města Brno

Ceník služeb

Ceník služeb a reprodukčních poplatků Archivu města Brna

 

I. Ceník za archivní služby dle vyhlášky č. 645/2004 Sb.

 

A.

Pořízení výpisu nebo opisu archiválií včetně vyrozumění o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

 

1. Pořízení výpisu nebo opisu archiválie

50,- Kč za každou i započatou stránku archivem zpracovávaného výpisu nebo opisu.

 

2. Ověření shody kopie archiválie s jejím originálem uloženým v archivu a pořízené archivem podle písmena B bodu 1

30,- Kč za každou započatou ověřovanou stránku.

 

B.

Reprodukce archiválií

 

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list reprodukce) černobílé

jednostranné:                A4                   A3

z volných listů             5,- Kč               8,- Kč

z vázaných listů           7,- Kč              12,- Kč

oboustranné:                A4                   A3

z volných listů             8,- Kč               12,- Kč

z vázaných listů          17,- Kč              22,- Kč

 

2. Digitální reprodukce

 

1) Zhotovení digitální reprodukce dvourozměrné předlohy

1. skenování předloh do formátu A4 včetně                  25,- Kč

2. skenování předloh do formátu A3 včetně                  60,- Kč

3. skenování velkých formátů do formátu A0+ včetně 300,- Kč

4. snímek předlohy do formátu A3 včetně digitálním fotoaparátem                   200,- Kč

5. snímek předlohy formátu větší než A3 digitálním fotoaparátem                    300,- Kč

6. skenování archiválií na průhledné podložce (například mikrofilm, deska) jednoho pole

- skenování z pásu filmu          20,- Kč

- skenování fyzicky odděleného filmového pole            50,- Kč

7. spojování několika vytvořených digitálních fotografií z velkorozměrné předlohy do
    1 obrázku                 500,- Kč/1 hodina výkonu

Zvýšení rozlišení o každých započatých 100 dpi nad 300 dpi     20,- Kč

 

2) Zhotovení digitální reprodukce trojrozměrné předlohy

1 dokumentační snímek (náhledový) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním  
                      fotoaparátem                  350,- Kč

1 ateliérový snímek (pro tisk) malých a středně velkých rozměrů pořízený digitálním
                       fotoaparátem                1 500,- Kč

Poskytnutí digitální reprodukce již dříve digitalizované předlohy (1 obraz)        25,- Kč

Zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií v analogové podobě, archiválií v digitální
                         podobě a replik archiválií způsobem umožňujícím dálkový přístup se nezpoplatňuje.

 

Maximální výše úhrad pro nově zhotovované digitální reprodukce nebo repliky archiválií v digitální podobě jsou stanoveny pro případy, kdy se tyto poskytují v barvě s barevnou hloubkou 24 bitů nebo vyšší, v základním rozlišení 300 dpi, ve formátu JPG, PDF/A, TIFF, PNG nebo RAW, bez grafických úprav.

 

C.

Potvrzování shody

 

1. kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu

za zpracování potvrzující doložky         50,- Kč

za vyhledání archiválie a pořízení kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky        100,- Kč/hod.

 

2. repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu

za zpracování potvrzující doložky         50,- Kč

za vyhledání archiválie a pořízení repliky archiválie v digitální podobě    100,- Kč/hod.

 

3. Potvrzení shody kopie archiválie v analogové podobě nebo její digitální repliky s archiválií v analogové podobě uložené v archivu nebo repliky archiválie v digitální podobě s archiválií v digitální podobě nebo s replikou archiválie v digitální podobě uloženou v archivu se provádí vůči kopiím

a replikám archiválií pořízených archivem.

Pokud se shoda potvrzuje vůči kopiím archiválií v analogové podobě, digitálním reprodukcím archiválií v digitální podobě nebo replikám archiválií předkládaným žadatelem o potvrzení shody, náleží archivu úhrada za zpracování potvrzující doložky a úhrada za ověření shody, a to ve výši                                1.000,- Kč.

 

II. Ceník za služby nad rámec zákona (smluvní ceny)

 

A.

Reprodukce z knih, sborníků a publikací

elektrografické kopírování        jednostranné     oboustranné

                                                 2,- Kč                3,- Kč

 

B.

Rešerše (zjištění požadovaných informací a vypracování ucelené zprávy vycházející z vyhledání a excerpce příslušných archiválií, archivních pomůcek a dalších odborných zdrojů):      

1. jednoduchá rešerše (1 hodina výkonu založená na excerpci 1–2 archivních zdrojů)     350,- Kč

2. náročná rešerše (1 hodina výkonu založená na excerpci 3–5 archivních zdrojů)          500,- Kč

3. náročná kombinovaná rešerše (1 hodina výkonu založená na excerpci 6 a více archivních i mimoarchivních zdrojů)         600,- Kč

 

C.

Kancelářské práce:

            1 hodina výkonu          60,- Kč

Manipulační poplatky:

1. poštovní zásilky v obálkách do 1 kg – balné, expedice a poštovné 

                                                                       obyčejné psaní             20,- Kč/1 ks

 

                                                                       doporučené psaní         30,- Kč/1 ks

 

2. zásilky nad 1 kg – balné a expedice                                      30,- Kč/1 ks

Poštovné je účtováno podle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb.

2024 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.